Общи условия за ползване

Общи условия

 

ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ САЙТ www.modulorista.com Е ОБВЪРЗАНО ОТ НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ. ЧРЕЗ ДОСТЪПА ДО (ЗАРЕЖДАНЕТО НА) САЙТА, ВИЕ ПРИЕМАТЕ И СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ С УСЛОВИЯТА В ТЯХ, КАТО СЕ ЗАДЪЛЖАВАТЕ ДА ГИ СПАЗВАТЕ. В СЛУЧАЙ, ЧЕ НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ С ВСИЧКИ УСЛОВИЯ ПО-ДОЛУ, МОЛЯ НЕ ИЗПОЛВАЙТЕ САЙТА. С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА САЙТА ВИЕ ДЕКЛАРИРАТЕ ОСВЕН СЪГЛАСИЕТО СИ С ТЯХ, СЪЩО И, ЧЕ ИМАТЕ ПРАВОТО, ПЪЛНОМОЩИЯТА И ДЕЕСПОСОБНОСТТА ДА ПРИЕМЕТЕ И ДА БЪДЕТЕ ОБВЪРЗАНИ С ТЕЗИ УСЛОВИЯ.

Тези общи условия уреждат взаимоотношенията между Потребител/Ползвателите на информационната платформа www.modulorista.com (електронен магазин) и собственика на платформата, които възникват във връзка и по повод разглеждането на сайта, ползването на услугите, предоставени от него, както и в случай на сключване на договор за покупко-продажба по електронен път.

Информационната платформа е собственост на „МОДУЛОРИСТА“ ЕООД - дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Кръстю Мирски“ №14, ЕИК BG206416819, email: b.atanasova@modulorista.com

 

Определения на термините използвани в текста на общите условия:

 

Website: („website”) e обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси;

Информационна платформа за онлайн пазаруване: е цялостен продукт, който дава възможност на Потребителите да получават достъп до разнообразна информация чрез хипервръзки към ресурси, разположени на сървъра на Собственика или на други сървъри извън контрола на последния;

Потребител е пълнолетно и дееспособно физическо лице или юридическо лице, регистрирано като такова според законите на Р. България, което е регистрирало Потребителски профил в рамките на информационната платформа за онлайн пазаруване.

Потребителско име е избран от Потребителя уникален код от букви, цифри и знаци, посредством който той се индивидуализира в отношенията си с Доставчика.

Парола е код от букви, цифри и знаци, който заедно с Потребителското име индивидуализира Потребителя и който заедно с Потребителското име служи за достъп до Потребителския му профил.

Потребителският профил е обособена част от уебсайта www.modulorista.com съдържаща информация за Потребителя, предоставена от него при регистрацията му и съхранявана, ползвана и обработвана от „МОДУЛОРИСТА“ ЕООД - дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Кръстю Мирски“ №14, ЕИК BG206416819, единствено и само за целите по чл. 4, ал. 1, т.3 от Закона за защита на личните данни. Достъпът до клиентския профил се осъществява чрез въвеждане на Потребителско име (емайл) и парола. Потребителският профил осигурява на Потребителя възможност по всяко време да преглежда и редактира данните, въведени при регистрацията, както и осигурява пълен достъп до всички негови заявки за закупуване, предоставя възможност за отказ от получаване на съобщения с информационна и рекламна цел и др.;

Цена: е обявената до всеки артикул цена на стока, представляваща стойността за един брой, като цената е обявена в български лева, без да включва цена за доставката. В случай, че цената е обявена в друга валута, продажната цена на артикулите се трансформира в български левове на база дневния курс на БНБ в деня на подаването на заявката;

Цена – доставка: цената за доставка на заявените продукти, обявена в български левове.

Крайната цена: е сумата от сбора на цената на избрания/ните артикули заедно с цената за доставката, обявена в левове;

Артикул: определен вид стока, притежаващ притежаващ своята идентификация и индивидуализация.

 

 

 

Описание

 

Информационна платформа за онлайн пазаруване, находяща се на интернет адрес с домейн www.modulorista.com, предоставя на Потребителите възможност за пазаруване на стоки за бита с директна доставка и след регистрация на Потребителски профил.

 

            Профил, Права и задължения на Потребителя

 

Правилата на настоящия раздел от тези общи условия се прилагат спрямо Потребители, за които според данните, посочени при регистрация на профила, може да се направи извод, че са Потребители по смисъла на Закона за защита на Потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на Потребителя по отношение на договорите от разстояние.

 

Стъпки

В онлайн платформата Потребителски профил могат да създават както физически, така и юридически лица, регистрирани като такива според действащото законодателство в Р. България. За да се създаде активен Потребителски профил, лицето трябва да попълни съществуващия в платформата формуляр за регистрация, като в него посочи валиден e-mail адрес, три имена, адрес за доставка, телефон за контакт и парола. Попълненият формуляр става електронен документ по смисъла на чл. 3 ЗЕДЕП, при регистрация Потребителят изрично посочва че е съгласен с настоящите общи условия, а според чл. 3 ал. 2 ЗЕДЕП писмената форма се смята за изпълнена и двете страни по договора са обвързани с тях.

Като се регистрира в платформата, Потребителят потвърждава, че данните във формуляра за регистрация са верни и не нарушават права и интереси на трети лица. ДОСТАВЧИКЪТ потвърждава извършената от ПОТРЕБИТЕЛЯ регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от ПОТРЕБИТЕЛЯ електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията. В случай, че за регистрация на ПОТРЕБИТЕЛЯ се използва профил в уеб социални мрежи или други мрежи, страна по договора е лицето, което е титуляр на използвания за регистрацията профил в съответната социална или друга мрежа. В този случай ДОСТАВЧИКЪТ има право на достъп до данните, необходими за идентифициране на Потребителя в съответната социална или друга мрежа.

 

Права и задължения на Потребителите

А. Потребителят отговаря за всички свои действия, които са резултат от използването на сайта през неговия профил, включително за сключени договори и настъпили плащания. При използване на онлайн платформата Потребителите са длъжни да избягват извършването на  действия, които нарушават закона.

Б. Потребителят се задължава при ползване на предоставения му достъп до електронната система да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони и настоящите Общи условия. Да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост; да уведомява незабавно  сайта за всеки случай на извършено или открито нарушение, да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг Потребител, да не осъществява достъп извън предоставения, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на предоставения достъп, както и да не го използва по начин, предизвикващ отказ от използването му. Да не се представя за друго лице или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора, да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.

В. Потребителят не може да извлича, възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта, както и да създава собствена база данни в електронен или друг вид от принадлежащите информационни ресурси към базите данни, разположени на уебсайта.

Г. С приемането (чекирането на графа „приемам”) на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява Личните му данни да се използват от „МОДУЛОРИСТА“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Кръстю Мирски“ №14, ЕИК206416819.

 

Поръчка

 

 1. Цените на стоките и артикулите предлагани чрез платформата за онлайн пазаруване достъпна чрез домейн modulorista.com са цени с включено ДДС и без цена за доставка. Цената за доставката се определя отделно при осъществяването на поръчката.
 2. Потребителите използват интерфейса на страницата на „МОДУЛОРИСТА“ ЕООД за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в информационната платформа за онайн пазаруване.
 3. Договорът се сключва на български език.
 4. Договорът между „МОДУЛОРИСТА“ ЕООД и Потребителя представлява настоящите общи условия, достъпни на адрес modulorista.com.
 5. Страна по договора с „МОДУЛОРИСТА“ ЕООД е Потребителят съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния му профил.
 6. Този договор се счита за сключен от момента на извършване и потвърждаване на регистрационната форма в информационната платформа от Потребителя за съответната заявка. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на заявяването й от Ползвателя чрез интерфейса на Доставчика.
 7. За сключването на този договор и за сключването на договора за покупко-продажба на стока, Доставчикът изрично уведомява Ползвателя по подходящ начин чрез електронни средства, а именно чрез изпращането на имейл на електронният адрес от регистрационната форма.
 8. МОДУЛОРИСТА“ ЕООД доставя стоките на посочения от Потребителя адрес и не носи отговорност в случай, че посочените данни са неверни, непълни или заблуждаващи.
 9. Стъпки, през който Потребителя трябва да премине, за да направи и има валидна поръчка:
 • регистрация – за нов Потребител, или вход в системата на информационната платформа – за регистрирани Потребители;
 • избор на артикул, по вид и характеристика;
 • добавяне в „кошница”;
 • избор на вида плащане, който ще е най-удобен за Потребителя, както и начина и адреса, до който да се достави стоката;
 • запознаване и приемане на общите условия за ползване;
 • след извършването на горните стъпки, Потребителя отново потвърждава поръчката в сайта, което действие я валидизира и има обвързващо значение за страните.
 1. Правила за поръчка: Договорът сключен между Потребителя и сайта е договор за продажба от разстояние при условията на авансово или отложено плащане. Начините и средствата за плащане са:
 • Авансово:

- Банков път.

 

 • Отложено плащане:

– при доставка на точен адрес;

– при получаване в офис на съответната куриерска фирма.

 

Доставка

 

 

 1. Потребителят има право да избере дали заявената, поръчана и предплатена (или отложена за плащане след доставката) от него стока да му бъде доставена директно на адрес, посочен от него, чрез куриер или до офис на куриер.
 2. Доставки се извършват не само на територията на Р. България.
 3. Стойността на куриерските и транспортни разходи не е включена в цената на стоките и артикулите и се посочва отделно.
 4. Срок на доставката: ДОСТАВЧИКЪТ доставя заявените от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ стоки в сроковете (между 2 и 5 работни дни) и при условията, определени от ДОСТАВЧИКА на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите общи условия. Обработването на поръчките се извършва от понеделник до петък от 10:00 ч. до 16:00 ч., събота – от 10:00 до 11:30 ч. Поръчки, направени след 16:00 ч. от понеделник до петък се обработват на следващия работен ден. Поръчки, направени след 11:30 в събота се обработват в първия следващ работен ден. Поръчки, направени в неделя се обработват в първия следващ работен ден. Срок на доставка на територията на Република България – от два до пет работни дни. Доставчика си запазва правото да удължи срока на доставката с период до 30 работни дни, при обстоятелства различни от нормалните. Доставчика ще уведоми Потребителя чрез имейл, в такъв случай, за обстоятелствата, възможностите и правата му.
 5. В случай, че избраният, поръчан и предплатен артикул е изчерпан и доставчика е в невъзможност да изпълни поръчката, преведената от Потребителя сума автоматично се зарежда като кредит в неговия профил. Така той ще може да я използва при бъдещи свои покупки. Потребителят има право, при изрично желание от негова страна платената сума да му бъде възстановена.

 

Отговорност

 

 1. „МОДУЛОРИСТА“ ЕООД, не гарантира за верността, точността и надеждността на всички материали, съдържащи се в Сайта. Всички материали са предназначени само за информация и не представляват съвет за покупка на съответната Стока.
 2. При допуснати технически грешки в съдържанието, валидно сключените Договори за продажба обвързват страните по тях, освен ако същите не бъдат унищожени по реда на приложимото законодателство – в последния случай нито Потребител/Ползвателят нито „МОДУЛОРИСТА“ ЕООД ще дължат обезщетение на която и да е от страните.
 3. „МОДУЛОРИСТА“ ЕООД не гарантира непрекъснат и напълно надежден достъп до Сайта и не поема никаква отговорност за загуби или щети, възникнали в резултат на проблеми с достъпа до Сайта.
 4. „МОДУЛОРИСТА“ ЕООД си запазва правото да спира Сайта по всяко време без да обосновава причини за това, включително но не само поради актуализации, подобрения или профилактика, като не носи отговорност за такова спиране.
 5. „МОДУЛОРИСТА“ ЕООД не отговаря за съдържанието на сайтове достъпни чрез публикувани на Сайта хипервръзки (препратки, линкове), съгласно разпоредбите на Закона за електронната търговия.
 6. Авторските права и всички други права на интелектуална собственост в материали, съдържащи се на Сайта, заедно с неговия дизайн, изображения и сорс код, принадлежат на „МОДУЛОРИСТА“ ЕООД и са под закрилата на действащото в областта на интелектуалната собственост национално и международно законодателство.
 7. „МОДУЛОРИСТА“ ЕООД може да измени настоящите Общи условия за ползване по всяко време като публикува нова тяхна версия с указване на датата на извършването на съответните изменения и датата на тяхното влизане в сила. За предоставени услуги преди датата на влизане в сила на извършените изменения, ще се прилагат правилата на действащите към този момент Общи условия за ползване.
 8. Потребителят се задължава при ползване на предоставения му достъп до интернет базирана информационна система:
 • да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия и да съобразява поведението си с добрите нрави;
 • да не се намесва в правилното функциониране на системата;
 • да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права и да уведомява незабавно „МОДУЛОРИСТА“ ЕООД за всеки случай на извършено или открито нарушение;
 • да не се представя за друго лице или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора;
 • да не извършва злонамерени действия по смисъла на настоящите Общи условия;
 1. Потребител/Ползвателятне може да извлича, възпроизвежда, изтрива, заличава, променя, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта modulorista.com, както и да създава собствена база данни в електронен или друг вид от принадлежащите информационни ресурси към базите данни, разположени на уебсайта www.modulorista.com”.

 

Отказ от договора и рекламация

Всеки ПОТРЕБИТЕЛ има право да върне или да замени своята поръчка в срок от 14 дни от датата на доставка без да има основателна причина.

 1. При отказ от договора ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да достави обратно на ДОСТАВЧИКА поръчката в ненарушен търговски вид.
 Връщането на продукта се приема, единствено при условие, че е в оригиналната опаковка, с всички обозначения и етикети, без да е бил използван, замърсен, повреден или третиран с каквито и да е препарати. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е задължен да попълни Формуляр за връщане (ЛИНК КЪМ ФОРМУЛЯРА) и да приложи оригиналния платежен документ/касов бон на върнатия продукт. Връщането на продукт става чрез куриерска фирма Еконт: гр. Варна, кв. Бриз, ул. „Борис Окс“ №6 за „Модулориста“ ЕООД.
 2. Сумата се възстановява по банкова сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ в срок до 10 работни дни.

 3. Сума не се възстановява ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е върнал продукта към ДОСТАВЧИКА.

 4. ДОСТАВЧИКЪТ поема разходите за доставка при дефектни продукти, повреда при транспортиране и всички други обстоятелства причинени по вина на ДОСТАВЧИКА.

 5. При замяна на размера или смяна на продукта от ПОТРЕБИТЕЛЯ се покриват доставките в двете посоки.

 6. Доставката към ДОСТАВЧИКА се осъществява от куриерска фирма. Ако срещате проблеми е нужно да се свържете с нас на посочените контакти в сайта.
 7. При връщане на продукт, включващ безплатна доставка, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да заплати 2 (две) куриерски такси за транспорт или сумата за тях ще бъде удържана от средствата за възстановяване.
 8. Продукти на стойност до 200 ( двеста) лв. могат да бъдат поръчани с наложен платеж.

 

Търговски съобщения

 

С приемането на настоящите общи условия Потребителя дава своето съгласие, сайтът да му изпраща съобщения с информационна и рекламна цел във връзка с офертите и промоциите предлагани от сайта.

 

Орган регулиращ дейността
Комисия за защита на потребителя /КЗП/
https://kzp.bg/kontakti
тел: 0700 111 22
email: info@kzp.bg, адрес: гр. София, пл. Славейков, № 4А, ет. 3, 4 и 6

 

Приложимо право и прекратяване

 

Всеки спор относно действието на настоящите Общи условия за ползването на сайта, или с тяхното нарушаване, включително споровете и разногласията относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението на задължения на страните, ще се уреждат от страните по приятелски начин. При непостигане на съгласие спорът ще се отнася за решаване пред съответния родово компетентен съд по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Решение от компетентен съд или изменение на законодателството, което прави някое от условията на тези Общи условия за ползването на сайта невалидно, недействително или неизпълнимо, ще се отнася само до това условие и няма да прави никое друго условие невалидно, недействително или неизпълнимо и всички други условия ще останат в пълна сила и ефект, доколкото не са повлияни съществено от изменението.

За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на българското гражданско законодателство.

С поставяне на отметка, срещу Общи условия на „МОДУЛОРИСТА“ ЕООД, ПОТРЕБИТЕЛЯ /КУПУВАЧ/ декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема безусловно, като се задължава да ги спазва.

Договора на Потребителя с „МОДУЛОРИСТА“ ЕООД се прекратява в следните случаи:

 1. при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
 2. по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
 3. едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;
 4. при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
 5. при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
 6. в случай на заличаване на регистрацията на Потребителя в информационната платформа за онлайн пазаруване. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;
 7. в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на Потребителите.

 

Защита на личните данни

 

            Информация за нашата организация и уеб сайтове

„МОДУЛОРИСТА“ ЕООД е администратор на лични данни и защитава сигурността за личните Ви данни.

Подробна информация за защита на личните данни е налична в сайта в подраздел „Политика и поверителност“. Тук накратко и с оглед премахване на съмненията ви относно данните, които ни предоставяте, ще споменем отново, че събираме Вашите лични данни директно от Вас, така че вие решавате какъв вид информация да ни предоставите. Например, информацията, която получаваме от Вас е следната:

- предоставяна от Вас информация - лични данни, които предоставяте, когато се регистрирате за нашите продукти, отговаряте на въпросници или се свързвате с МОДУЛОРИСТА.

- информация, която се събира автоматично - Вашият адрес и друга информация за Вашето използване на онлайн магазина на МОДУЛОРИСТА могат да бъдат събирани автоматично с помощта на бисквитки. Вие можете да откажете всички бисквитки; бисквитките обаче, могат да Ви дадат възможност да се възползвате от някои от основните функции на платформата, които е възможно да не работят, ако откажете бисквитките.

 

 

Предоставяне на анонимен достъп за посетителите

Моля отбележете, че можете да получите достъп до уеб страниците ни, както и да разглеждате всеки от нашия сайт без да предоставяте личните си данни. Лични данни ще предоставите само при регистрация или при извършване на покупка на стоки.

Настоящите Общи условия и правила за работа с клиенти на „МОДУЛОРИСТА“ ЕООД са в сила от деня на публикуването им 24/03/2021 г.